dieSchäfers-Heidstock.de

Das doo iss die offiziell Webseit von de Schäfersch vum Hädstock

...mittem Bagger...

...awwer (noch) ohne TBilder! Odda??

Hie geht's uff de Hädstock

Dofiier awwer mitter Zung